Ez a füzet az első 16. századi angol bibliafordító, a mártírhaIált halt William Tyndale (1494-1536) első változatban 1525-ben, majd módosítva 1531-ben kiadott A Szentíráshoz vezető ösvény című művét tartalmazza. Az Olvasó az eredeti angol szöveget együtt tanulmányozhatja a magyar fordítással.

Read More


Hitelesség. Egy olyan dolog, amit az emberek egyre jobban kezdenek értékelni. Valódi barátokra

vágyunk, akikkel őszinték lehetünk, és akik szeretnek bennünket a hiányosságaink ellenére is. A felszínes

csevegés helyett a valódi aggodalmainkról szeretnénk beszélgetni. Nem csak VÁGYJUK a hitelességet, de

SZÜKSÉGÜNK is van rá.

 

De néha a Biblia, amelyhez útmutatásért fordulunk, elég hihetetlennek tűnik, hiszen olyan férfiakról és

nőkről olvasunk benne, akiket „hitóriásoknak” tartunk, és elsiklunk a bukásaik felett. Olyan emberekről

olvasunk, akik komoly szenvedéseken mentek keresztül, elképesztő mértékű kitartásról és reményteljességről

téve tanúbizonyságot, így nem annyira tudunk azonosulni velük. Azonban, ha egy kicsit figyelmesebben

olvassuk, akkor észrevesszük, hogy a Biblia nem riad vissza attól, hogy megmutassa nekünk a hit valódi

küzdelmeit és kellemetlen részleteit.

 

A Thesszalonikaiakhoz írt első és második levélben két csodálatos példát látunk erre. Ezekben a Pál

apostol által írt levelekben olyan keresztényekről olvasunk, akik életük bizonyos területein jól teljesítettek,

mint például abban, hogy szeressék egymást, más területeken azonban küszködtek; például abban, hogy

mániájukká vált Jézus második eljövetele, ezért lusták voltak és nem csináltak semmit.


 

Autentyczność. To jedna rzecz, którą ludzie zaczynają coraz bardziej doceniać. Chcemy prawdziwych

przyjaciół, z którymi możemy być transparentni i którzy kochają nas pomimo naszych niedociągnięć.

Chcemy być w stanie rozmawiać o prawdziwych sprawach, a nie tylko o powierzchownie. Nie tylko

CHCEMY autentyczności, POTRZEBUJEMY jej.

 

Ale czasami Biblia, w której dążymy do prawdy, może wydawać się nieco nierealna. Czytamy o mężczyznach

i kobietach, których uważamy za “gigantów wiary” i przeglądamy ich porażki. Czytamy o ludziach, którzy

znosili wielkie cierpienia z niewiarygodną wytrwałością i nadzieją, i mamy problem aby się do nich odnieść.

Ale im dokładniej będziemy czytać, zobaczymy, że Biblia nie stroni od pokazywania nam prawdziwych

zmagań i żwawych aspektów wiary.

 

Pierwszy i drugi List do Tesaloniczan to dla nas dwa wspaniałe przykłady. W listach tych, napisanych przez

Pawła, czytamy o chrześcijanach, którzy radzili sobie dobrze w niektórych dziedzinach, jak kochać się

nawzajem, ale walczyli w innych, jak obsesja na punkcie przyjścia Jezusa i bycie leniwym i bezczynnym.


 

Authenticity. It’s one thing people are beginning to value more and more. We want real friends, with whom

we can be transparent and who love us despite our shortcomings. We want to be able to talk about real

concerns and not just have superficial conversations. We not only WANT authenticity, we NEED it.

 

But sometimes the Bible, where we go for truth, can seem a bit unreal. We read of men and women whom

we consider “giants of the faith” and skim over their failures. We read of men who endure significant

suffering with incredible steadfastness and hope, and we have trouble relating to them. But the more

carefully we read we will see that the Bible does not shy away from showing us real struggles and the gritty

aspects of the faith.

 

1st & 2nd Thessalonians are two great examples for us. In these letters, written by Paul, we read about

Christians who were doing well in some areas, like loving each other, but struggling in others, like

obsessing over the coming of Jesus and being lazy and idle.


Read More


Drogi Przyjacielu!
Przed Tobą duchowa podróż, która może zmienić Twoje życie! Żadna książka
nie jest w stanie przekształcić umysłu i serca w taki sposób, w jaki czyni to Boże
Słowo. Celem tego planu czytania Biblii jest zachęta do systematycznej lektury
Pisma Świętego. Głównym poselstwem płynącym z kart Biblii jest przesłanie
o grzechu człowieka i Bożej odpowiedzi na grzech – odkupieniu ludzkości przez
Jezusa Chrystusa. Systematyczna lektura Słowa Bożego oraz zastosowanie
w życiu biblijnych prawd to podróż warta każdego poświęcenia, nawet zmiany
planu dnia. Nikt, kto zdecyduje się na czytanie Słowa Bożego i praktyczne
zastosowanie go, nie pożałuje tej decyzji. Niezależnie od tego, czy wcześniej
miałeś już kontakt z Biblią, czy dopiero zaczynasz poznawanie jej, wierzymy, że
regularna lektura pomoże Ci lepiej ją zrozumieć i zastosować jej nauki w życiu.
Czas zacząć! Dziś jest najlepszy moment, by rozpocząć systematyczne czytanie
Biblii. Rezerwując 20 minut dziennie, w ciągu roku przeczytasz całe Pismo
Święte!
Lektura Biblii przynosi wiele korzyści. Dzięki niej dowiadujemy się, jaki jest
Boży plan dla ludzkości, jaki jest Boży stosunek do grzechu oraz jak Stary
i Nowy Testament uzupełniają się, tworząc całość. Biblia pokazuje również,
w jaki sposób śmierć i zmartwychwstanie Pana Jezusa stały się najważniejszym
punktem zwrotnym w historii, jak otrzymać dar życia wiecznego, jaki powinien
być nasz stosunek do innych ludzi oraz jak powinniśmy żyć oczekując powrotu
Pana Jezusa. Są to bardzo ważne prawdy, objawione przez samego Boga.
Niniejszy plan czytania Biblii nie jest oparty na prostym podziale kolejnych
ksiąg na równe części do systematycznego czytania, a na równoczesnej lekturze
ksiąg Starego i Nowego Testamentu. W ten sposób teksty z obu części Biblii
będą się wzajemnie uzupełniać. Fragmenty opisujące poszczególne wydarzenia
zostały – w większości przypadków – umieszczone w porządku
chronologicznym, a ich zapowiedzi zawarte w księgach prorockich zostały
zestawione z opisem wydarzeń w księgach historycznych.

Read More


Wstęp
Jest wiele spraw, odnośnie których zupełna niewiedza lub
całkowita obojętność nie są ani tragiczne, ani zgubne. Jestem
pewien, że tylko niektórzy z nas potrafią wytłumaczyć
wszystkie procesy, dzięki którym brązowa krowa zjada zieloną
trawę i daje białe mleko, a – mimo to – możemy je pić ze
smakiem! Wielu z nas zupełnie nie zna teorii względności
Einsteina i gdyby wymagano od nas wyjaśnienia jej, naprawdę
bylibyśmy w tarapatach. Nie tylko nie znamy jej, ale dla
większości z nas jest ona zupełnie obojętna. Nasza niewiedza
i obojętność w tej kwestii nie stanowi jednak żadnego
zagrożenia lub niebezpieczeństwa.
Istnieją jednak sprawy, w odniesieniu do których niewiedza lub
obojętność stanowi niebezpieczeństwo, co więcej – może być
tragiczna! Jedną z nich jest znajomość odpowiedzi na pytanie:
„Czy jestem chrześcijaninem?” lub – inaczej mówiąc – „Kiedy,
zgodnie z Pismem Świętym, mam prawo nazywać się
chrześcijaninem?”.
Temat jest bardzo poważny, dlatego nie możemy traktować go
lekko. Wyciągnięcie fałszywego wniosku może mieć bowiem
tragiczne i zgubne konsekwencje. Na kolejnych stronach
przedstawiam cztery aspekty biblijnej odpowiedzi na pytanie:
„Kto może nazywać siebie chrześcijaninem?”.
AUTOR

Read More


Łukasz żył w pierwszym wieku naszej ery i pisał w języku
greckim. Niniejsze tłumaczenie Ewangelii Łukasza opiera się
na greckim tekście Novum Testamentum Graece, wyd. 27
i należy do tzw. przekładów dynamicznych. Koncentruje się nie
tyle na dokładnym odzwierciedleniu oryginalnej formy
gramatycznej i konstrukcji zdań, co na wiernym oddaniu sensu
oryginału we współczesnym języku polskim. Dzięki takiemu
podejściu przekaz Łukasza jest tak samo naturalny i zrozumiały
dla współczesnych polskich czytelników, jak grecki oryginał dla
czytelników w pierwszym wieku.

Read More


Biblia Gdańska, wydana po raz pierwszy w 1632 roku, zmieniała życie tysięcy ludzi. Przez kilka wieków burzliwej polskiej historii była fundamentem i życiowym kompasem dla wielu pokoleń Polaków. Odkrywając przed nimi skarby Bożego Słowa i pozwalając im poznawać przesłanie Ewangelii o zbawieniu w Jezusie Chrystusie, zmieniała ich życie oraz wieczność.

W swojej blisko czterystuletniej historii Biblia Gdańska przeszła kilka ważnych rewizji dostosowujących jej słownictwo oraz pisownię do zmieniającego się języka polskiego. Najistotniejsze z nich miały miejsce w roku 1738 oraz w 1881.

Dziś oddajemy w Twoje ręce uwspółcześnione wydanie Nowego Testamentu oraz ksiąg Psalmów i Przysłów, dostosowujące tekst biblijny do zmian słownictwa oraz pisowni, jakie zaszły w języku polskim od czasu ostatniej edycji, jednocześnie wiernie zachowujące treść oryginału.

Read More


Thematic Bible reading plan – Day 9.

Amint Jézus megkeresztelkedett, azonnal kilépett a vízből, és íme, megnyílt neki a menny, és látta, amint az Isten Lelke leszáll rá, mint egy galamb.

Zsoltárok 11. – Hangzó revideált Károli     1. Mózes 19. – Hangzó revideált Károli

1. Mózes 20. – Hangzó revideált Károli    Máté 3. – Hangzó revideált Károli

Read More


Thematic Bible reading plan – Day 8.

Hol van a zsidók királya, aki megszületett? Mert láttuk az ő csillagát napkeleten, és azért jövénk, hogy tisztességet tegyünk neki

1. Mózes 16. – hangzó revideált Károli      1. Mózes 17. – hangzó revideált Károli

1. Mózes 18. – hangzó revideált Károli      Máté 2. – hangzó revideált Károli

Read More


Thematic Bible reading plan – Day 7.

És kivivé őt, és monda: Tekints fel az égre, és számláld meg a csillagokat, ha azokat megszámlálhatod; – és monda neki: Így lészen a te magod.

1. Mózes 14. – hangzó revideált Károli      1. Mózes 15. – hangzó revideált Károli

Zsoltárok 47. – hangzó revideált Károli      Máté 1. – hangzó revideált Károli

Read More