Bibliaismeret – az Újszövetségről 1.

 

AZ ÚJSZÖVETSÉGRŐL:
Hasznos táblázatok és néhány kiemelés egy internetes Biblia szeminárium egyik anyagából

AZ ÚJSZÖVETSÉGRŐL

 

Az újszövetség jelentősége

Az ÓSZÖVETSÉG-ben

Az ÚJSZÖVETSÉG-ben

az ÓSZ-ben Isten a prófétákon keresztül beszélt az ÚSZ-ben Fia által szól (Zsid 1,1-2)
az ÓSZ-ben Isten előkészíti az üdvösséget az ÚSZ-ben megvalósítja
az ÓSZ-ben Isten megígéri Krisztust az ÚSZ-ben megszületik. Meghalt értünk, feltámadt és visszatért a mennybe.
az ÓSZ-ben Isten egy „távoli Isten“ volt az ÚSZ-ben megfoghatóan, emberi formában mutatja meg magát (1Ján 1,1-3)
Az ÓSZ Isten hallgatásával zárul (Malakiás után kb. 400 évig) és Isten beszédének folytatását várja. Az ÚSZ végigviszi Isten kinyilatkoztatását (Jel 22,18-19).
Az ÓSZ-ben Izráel papok királysága volt (2Móz 19,5) az ÚSZ-ben Jézus Krisztus Gyülekezete kerül erre a helyre (1Pét 2,9)
Az ÚSZ leleplezi a Gyülekezet titkát.

 

Az Újszövetség felépítése

Egészen hasonlóan az Ószövetséghez, az Újszövetségben is három csoportot, a történeti, a tanítói és a prófétai iratokat különböztetjük meg.

005-ibsz-bev-usz-kep-01

 

Az evangéliumokról:

Egy bonyolult épületet nem csak egyetlenegy rajz alapján lehet felépíteni. Az építész terveket készít, amelyek a házat különböző oldalakról nézve ábrázolják. Így van ez az evangéliumokkal is. Jézus Krisztus az emberiség történelmének legfontosabb személye és munkássága annyira egyedi, hogy négy életrajzra van szükség, hogy ezt az átfogó személyiséget méltóképpen bemutassa. Az evangélisták tehát nem mondanak egymásnak ellent, hanem mindegyik más oldalról szemléli Jézust és hatalmas művét, és beszámolójukban eltérő fontossági sorrendet választanak.

 

A négy evangélium összehasonlítása

Összehasonlítási pontok

Máté Márk Lukács

János

Jézus Krisztust …-ként ábrázolja

Izráel királyaként

Szolgaként (engedelmes­ség) Úrként, akinek hatalma van Tökéletes emberként, a világ Megváltójaként

Isten Fiaként

Jellemző szó:

„beteljesedett“

„azonnal“ „Ember Fia“

„Én vagyok“

Eredeti címzettek:

zsidók

rómaiak görögök

Jézus Gyülekezete

Jellemzők:

Jézus mint Ábrahám leszármazottja

Cselekedetek! Nem nemzetségtáb­lázat Jézus, Ádám leszármazottja

Jézus, az örök ige

A szerző arculata:

tanító

evangélista irodalmár

lelkigondozó

A tartalom jellege:

igehirdetés

cselekedetek képes beszéd

beszéd

Vezérmotívum:

uralom

erő kegyelem

dicsőség

„szinoptikus evangéliumok“ Jézus Krisztus emberi mivoltát hangsúlyozzák (inkább a külső, földi szemlélet)

János Jézus Krisztus istenségét hangsúlyozza, inkább a belső szemlélet

 

Szinopszis:

Synopsis (görög) = párhuzamos áttekintésű helyek

Az első három evangélium hasonlóan épül fel és Jézus életét hasonló perspektívából szemléli. Szinoptikus evangéliumoknak nevezzük őket. Míg a szinoptikus írók nagyobb hangsúlyt helyeznek Jézus életének és munkásságának külső ábrázolására, addig János a „belső nézettel“ foglalkozik és Isten Fiának a dicsőségét írja le.

Jézus életéből néhány körülményt mindhárom írónál megtalálunk, néhány másikat csak ketten írnak le. Amit csak egy szinoptikus író említ, azt különleges adatnak nevezzük. Lukács evangéliuma különösen gazdag az ilyen különleges adatokban.

Az eltérésekhez:
János ezt írja (20,30): „Sok más jelt is tett Jézus a tanítványai szeme láttára, amelyek nincsenek megírva ebben a könyvben.“

 

Az Újszövetség leveleiről:

Az Újszövetség levelei a Gyülekezet tulajdonképpeni tanítását tartalmazzák.

Isten azonban nem tankönyvet, még csak nem is egy törvénykönyvet nyomott a kezünkbe. Az írás legszemélyesebb formáját választotta, leveleket küldött nekünk. És mivel Isten nagyon-nagyon szeret bennünket, leveleit joggal nevezhetjük szerelmes leveleknek.

 

Pál apostol levelei

Pál leveleiből kiderül, hogy Pál még további leveleket is írt (2Kor 7,8 és Kol 4,16).

Nem volt tehát szükséges, hogy a teljes páli írásmű ránk maradjon. A Szent Szellem ügyelt arra, hogy a 9 gyülekezeti levél, ill. összesen Pál 13 levele, amelyek az Újszövetséghez tartoznak, és a Gyülekezet építéséhez fontosak, fennmaradjanak.

005-ibsz-bev-usz-kep-02

 

Néhány levélnél nehéz meghatározni a megírás idejét.
* Ezeknél a leveleknél nagyon eltérőek a vélemények a dátumot illetőleg.

 

Pál apostol gyülekezeti levelei

Pál apostol kilenc gyülekezeti levelének tematikáját nézve a házépítés képe segíthet nekünk, hogy áttekintést kaphassunk:

005-ibsz-bev-usz-kep-04

 

A Római levél a keresztyén tanítás teljes ábrázolását tartalmazza. Ezért a teherbíró alap szerepét tölti be.

A korinthusi leveleknek védőfal szerepük van. Ezek védik az „épületet“ a világ gondolkodás- és életmódjának betörésétől, mint ahogyan a hamis tanításoktól is.

A galatákhoz írott levél a tetőtéri szoba, amelyik a gyülekezetet a fentről jövő befolyásoktól védi, azaz a júdaisták tanításától, akik a hívőktől azt követelték, hogy metélkedjenek körül és tartsák be a zsidó törvényt.

Az efézusi levél úgyszólván a Gyülekezet dicsőségéhez vezető bejárat. Kinyilatkoztatja nekünk a Gyülekezet titkát.

A filippieknek és a kolossébelieknek írt két levelet ablakokhoz lehet hasonlítani, amelyek lehetővé teszik nekünk, hogy ráláthassunk Jézus Krisztusnak a hívőkben lakozó lelkületére (Filippi levél) és arra a teljességre, amely Krisztusban a miénk (Kolosséi levél).

A két thesszalonikai levél adja a ház tetejét. Részletesen szólnak a Gyülekezet kiteljesedéséről.

 

Pál apostol pásztori levelei

Az első és második Timóteus-levelet, valamint a Tituszhoz írt levelet nevezzük pásztori leveleknek, mert nem egy gyülekezetnek, hanem Pál személyes munkatársainak íródtak.

Amennyiben ezeknek a leveleknek a célját tartjuk szem előtt – munkatársaknak adott utasításokról van szó –, és Pál kellemetlen helyzetére gondolunk a római fogság alatt – az idő kényszerítő ereje, a gyülekezetek iránti aggodalom, a hamis tanítások és visszaélések kivédése, stb. –, akkor megérthetjük ezekben az írásokban az egészen más hangnemet. Pál majdnem úgy ír, mint egy parancsnok a hadszíntérről, röviden, tömören és gyakran felszólító formában. Mégis, különösen a két Timóteus-levelet Pálnak lelki gyermekéhez, Timóteushoz fűződő atyai hozzáállása jellemzi.
A pásztori levelek ma is alapvetően fontosak a gyülekezetben végzett minden szolgálathoz.

 

Egyetemes levelek

Ezek a levelek értékes kiegészítései a páli leveleknek.

2Pét 3,15-16:
”… ahogyan szeretett testvérünk, Pál is megírta nektek … szinte minden levelében, amikor ezekről szólt. Ezekben van néhány nehezen érthető dolog, amelyeket a tanulatlanok és az állhatatlanok kiforgatnak …”

Világossá válik, hogy Istennek szándéka van az igéjében található sokoldalúsággal.
Meg akarja előzni a félreértéseket, szembe akar szállni az egyoldalú megértésekkel, el akarja kerülni bizonyos igazságok túlhangsúlyozását, és ki akarja igazítani az olvasókban felmerülő hamis gondolkodási irányokat. Isten igéjének kiegyensúlyozottsága újra meg újra segít, hogy a tévtanításokat felismerjük és legyőzzük.

005-ibsz-bev-usz-kep-03

 

Jelenések könyve

A Biblia utolsó könyvének prófétai jellege van, azonban lényegesen különbözik az ÓSZ próféciáitól. Itt sokkal inkább egy apokalipszisről ( leleplezés, felfedés) van szó.
Ezt a könyvet nem azért kaptuk, hogy a jövőre vonatkozó találgatások iránti érdeklődésünket kielégítse, sőt azért sem, hogy a jövő eseményeivel kapcsolatosan „menetrendet“ állítson össze. Ez a könyv Jézus Krisztus kinyilatkoztatása, tehát az Ő kijelentéséről van szó és ez a kijelentés Őt magát fedi fel.
A Gyülekezetnek a Földön töltött idejét évszázadokon keresztül sok nyomorúság és üldöztetés jellemezte.
Ez a külső tapasztalat nagy kihívás a hitünknek. Ebből a háttérből szól a Jelenések könyve a szorongatott hívőkhöz és megnyitja a látásukat felfelé. A könyv teljesen őszintén utal a Földön tapasztalható istenellenes folyamatokra, és megmutatja nekünk Urunk teljesen biztos győzelmét, aki végül az egész világ előtt láthatóvá teszi diadalát. Egyedül ezt az Urat és Győztest illeti az imádat, ezért van tele a Biblia utolsó könyve imádatot kifejező himnuszokkal. Így megtanít bennünket a nehéz órákban is felfelé tekinteni és Urunknak az imádatban megadni a tiszteletet.

 

A teljes anyag letölthető itt.

 

Leave a Comment

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöljük.