Isten örökkévaló terve (1) – Az örökkévalóság, Isten tökéletes és megengedő akarata (olvasónapló)

Watchman Nee: Isten örökkévaló terve (God’s Eternal Plan)

Amiről szól: az örökkévalóság két oldaláról, Isten örökkévaló tervének természetéről, az Úrtól kapott imádságról és annak Isten örökkévaló tervéhez fűződő kapcsolatáról, Krisztus helyéről az Atya tervében, a sátán eredetéről, az ember teremtésének céljáról, a gyülekezet helyzetéről és felelősségéről Isten örökkévaló tervében

(Olvasónapló)

orokkevalosag

1. BEVEZETŐ

Ef 3:11
Amaz örök eleve-elvégezés szerint, amelyet megcselekedett a Krisztus Jézusban, a mi Urunkban:

Ef 1:9
Megismertette velünk akaratának titkát az ő jó kedve szerint, amelyet előre elhatározott magában,

Ef 1:11
Őbenne kaptunk örökséget, ahogyan az előre el volt rendelve annak végzése szerint, aki mindent az ő akaratának tanácsából munkál,

MI AZ ÖRÖKKÉVALÓSÁG?

Istennek van egy terve, amely átfogja az egész örökkévalóságot és megfelel az Ő akaratának.

Az örökkévalóság két részből áll: az örökkévaló múltból és az örökkévaló jövőből.

 

 

Az örökkévaló múlt

A János 1.1-ben szereplő kezdet az Ige kezdetét jelenti.
Az Ige kezdete a kezdet nélküli örökkévalóság, az örökkévaló múlt.
Az Ige kezdete nem ugyanaz a kezdet, amelyről az 1 Mózes 1:1 beszél.
Ott a világegyetem kezdetéről van szó, amely egy időbeli esemény.

 

Az örökkévaló múltra vonatkoznak még a következő versek:

Ján 17:24
Atyám, azt akarom, hogy akiket nekem adtál, azok is velem legyenek ott, ahol én vagyok, hogy megláthassák az én dicsőségemet, amelyet nekem adtál, mert szerettél engem már e világ teremtése előtt.

Ef 1:4
Mert kiválasztott minket őbenne a világ teremtetése előtt, hogy szentek és feddhetetlenek legyünk őelőtte.

1Pét 1:20
Ő ugyan a világ teremtése előtt ki lett választva, de az idők végén jelent meg értetek,

Ef 3:11
az ő örök végzése szerint, amelyet Krisztus Jézusban, a mi Urunkban valósított meg.

2Tim 1:9
aki megmentett minket és elhívott szent hívással; nem a mi cselekedeteink szerint, hanem az ő saját végzése és kegyelme szerint, amelyet örök időknek előtte adott nekünk Krisztus Jézusban.

Tit 1:2
az örök élet reménységében, amelyet örök idők előtt megígért Isten, aki nem hazudik,

Róm 16:25
Annak pedig, aki titeket megerősíthet az én evangéliumom és a Jézus Krisztus hirdetése által, annak a titoknak kijelentése folytán, amely örök időktől fogva el volt hallgatva,

Ezek a versek mind az örökkévaló múltról beszélnek, vagyis az időtlen, kezdet nélküli múltról.

 

 

Az örökkévaló jövő

 

Ézs 66:22
Mert ahogyan fennmarad előttem az új ég és az új föld, amelyet alkotok – így szól az ÚR –, úgy maradnak fenn utódaitok és nevetek is.

Jel 21:1
És láttam új eget és új földet, mert az első ég és az első föld elmúlt, és a tenger sem volt többé.

Jel 22:5
Éjszaka nem lesz többé, és nem lesz szükségük lámpásra és napfényre, mert az Úristen lesz a világosságuk, és uralkodnak örökkön-örökké.

Ezek a versek az örökkévaló jövőre vonatkoznak, azaz az időn túli, vég nélküli jövőre.

 

Az örökkévalóság két része a Mennyben ér össze és kapcsolódik egybe.

Az örökkévalóság egy bizonyos pontján Isten megteremtette a világegyetemet.
Az idő a világ alapjainak lerakásával kezdődött s attól kezdve az eseményeket az idő fogalma szerint tarthatjuk számon.

A föld szempontjából az örökkévalóság két részre bontható: a világ teremtése előtti örökkévalóság, az örökkévaló, kezdet nélküli múlt és az idők vége után létező örökkévalóság, az örökkévaló, vég nélküli jövő.

 

 

ISTEN ÖRÖKKÉVALÓ TERVE

Istennek van egy örök akarata, azaz Isten hozott egy döntést az örökkévaló múltban.

Ef 1:9
Megismertette velünk akaratának titkát az ő jó kedve szerint, amelyet előre elhatározott magában,

Ezt a döntést
– az Ő jókedve szerint hozta
– eleve elrendelte magában
– az Ő akaratának titkát szeretné megismertetni velünk

Isten az Ő akaratának megfelelően készített egy tervet.
Isten akarata az Ő szívében rejtezik, tervét azonban nem tartotta titokban.

Isten örökkévaló terve az örökkévaló múltban meghatározott céljából indul ki és annak beteljesedésével ér véget az örökkévaló jövőben.

 

ISTEN TÖKÉLETES AKARATA ÉS AZ Ő MEGENGEDŐ AKARATA

Isten tökéletes akarata az Ő rendelt akarata. Ez a Mennyben valósul meg, minden akadályoztatás nélkül.

Isten megengedő akarata az Ő előrelátó tudásából ered és az Ő tökéletes akaratán alapszik, végig halad a világon, majd az örökkévalóságban ér véget.

 

 

A VILÁG ALAPJAINAK LERAKÁSA ELŐTT ÉS A VILÁG ALAPÍTÁSA UTÁN

Isten terve már létezett a világ megalapítása előtt

 

Mit foglal magában ez a terv?

 

– a Fiú iránti szeretetet

Ján 17:24
Atyám, azt akarom, hogy akiket nekem adtál, azok is velem legyenek ott, ahol én vagyok, hogy megláthassák az én dicsőségemet, amelyet nekem adtál, mert szerettél engem már e világ teremtése előtt.

 

– eleve elrendelte, hogy a Fiú legyen a Krisztus

1Pét 1:20
Ő ugyan a világ teremtése előtt ki lett választva, de az idők végén jelent meg értetek,

 

– Isten kiválasztott minket Krisztusban a világ teremtése előtt és eleve elrendelt minket a fiúságra

Ef 1
4
Mert kiválasztott minket őbenne a világ teremtetése előtt, hogy szentek és feddhetetlenek legyünk őelőtte.

5 Szeretetében előre elhatározta, hogy fiaivá fogad minket Jézus Krisztus által, akaratának tetszése szerint,

 

– Isten örök időknek előtte kegyelemben részesített bennünket és elrendelte számunkra az örök életet

2Tim 1:9
aki megmentett minket és elhívott szent hívással; nem a mi cselekedeteink szerint, hanem az ő saját végzése és kegyelme szerint, amelyet örök időknek előtte adott nekünk Krisztus Jézusban.

Tit 1:2
az örök élet reménységében, amelyet örök idők előtt megígért Isten, aki nem hazudik,

 

Isten tervének megvalósulása a világ teremtése óta

Isten a világ megalapozása előtt formálta az Ő tervét, annak végrehajtása azonban a világ teremtésekor kezdődött el: Isten az Ő tervét az idő tartományában viszi végbe.

Hogyan teszi ezt?

Jel 13:8
És imádta őt a föld minden lakosa, akiknek neve nincs beírva a világ kezdete óta az élet könyvébe, amely a megöletett Bárányé.

Zsid 4:3
Mert mi, akik hiszünk, bemegyünk a nyugodalomba, amint megmondta: „Ezért megesküdtem haragomban, hogy nem mennek be az én nyugodalmamba”, jóllehet a világ megalapításától kezdett munkáit bevégezte.

Máté 25:34
Akkor ezt mondja a király a jobb keze felől állóknak: Gyertek, én Atyámnak áldottai, örököljétek azt az országot, amely számotokra készíttetett a világ teremtésétől fogva.

Tehát az idő tartományán belülre esik, hogy
– Isten megteremtett mindeneket,
– véghezvitte a megváltás művét Krisztusban,
– a megváltottak nevét beírta az Élet Könyvébe, örök életet adott nekik, és így
– előkészítette az Ő országának eljövetelét.

 

Isten tökéletes örök akarata, mely az örökkévaló múltból eredő szilárd elhatározás, a világ teremtésétől kiindulva, a világon keresztülhaladva valósul meg. Ez Isten megengedő akarata.

 

Leave a Comment

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöljük.